ZDRAVSTVENA NEGA – PTI predmetnik za šolsko leto 2018/2019

 

Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki obsega štiri enote poklicne mature:

  • pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti
  • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege bolnika
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter
  • praktični pouk (projektno delo) – storitev z zagovorom

Praktični del poklicne mature se opravlja kljub odličnemu uspehu v 4. letniku.

Vpišejo se lahko dijakinje in dijaki, ki so prej uspešno končali program bolničar – negovalec.

ZDRAVSTVENA NEGA (ZN) PTI – predmetnik za šolsko leto 2019/2020
Oznaka Splošno izobraževalni
predmet ali strokovni modul
1. LETNIK
ure ted./letno
32 ur na teden
2. LETNIK
ure ted./letno
30 ur na teden
Skupaj ure
A – SPLOŠNO
IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
P1 Slovenščina 4/140 4/136 276
P2 Matematika 3/108 3/98 206
P3 Tuji jezik 4/140 4/136 276
P4 Umetnost 1/30 30
P5 Zgodovina 1/40 40
P6 Geografija 1/40 40
P7 Psihologija 1/40 40
P8 Fizika 1/40 40
P9 Kemija 1/40 40
P10 Biologija 1/40 40
P11 Informatika 2/60 60
P12 Športna vzgoja 2/76 2/74 150
SKUPAJ 18 17 1238
B – STROKOVNI MODULI
T KV T KV
M1 ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA
VS 1 Življenjske aktivnosti in negovalne
intervencije ANI
2/68
(V bol.)
68
VS 2 Diagnostično-terapevtski postopki
in posegi DTP
2/68 68
VS 3  Zdravstvena nega pri različnih
bolezenskih stanjih ZNB
1/33 33
VS 4 Prva pomoč in nujna medicinska
pomoč NPP
 2/66*
(52 ur + 14 ur O.K.)
52
VS 5 Fizika v zdravstveni negi
zdravstvu FZN
1/33 (KV)* 33
SKUPAJ 4/136 2/66 2/52 254 (254)
M2 ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA
VS 1 Anatomija in fiziologija ANF 1/34 34
VS 2 Humana genetika HG 1/33 33
SKUPAJ 1/34 1/33 67 (68)
M3 ZDRAVSTVENA NEGA
OTROKA IN MLADOSTNIKA
T KV T KV
VS 1 Zdravstvena dejavnost in življenjske
aktivnosti v zdravstveni negi otroka
in mladostnika ANO
1/34 1/34
(V bol.)
68
VS 2  Diagnostično terapevtski posegi
in postopki v zdravstveni negi
otroka in mladostnika INO
1/34 34
VS 3 Zdravstvena nega otroka
in mladostnika pri različnih
bolezenskih stanjih BOM
1/33 33
SKUPAJ 1/34 2/68 1/33 135 (136)
IZBIRNI MODUL Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti 1/34 1/34
(V bol.)
3/99
(V bol.)
167
2/68 3/99 167 (170)
SKUPAJ B 10/340 9/283 623 (628)
C – VAJE V ŠOLI (od B) PRAKTIČNI POUK V ŠOLI 7/238 5*/151 389 V (390)
Č – PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 2 tedna 2 tedna 152
D – INTERESNE DEJAVNOSTI 2 tedna 1 teden 96
E – ODPRTI KURIKULUM 4/136 4/132 282 (277)
Zdravstvena terminologija (ZTM) Zdravstvena nega specialnih področij (ZNS)
1 ura ZNŽ t, ZNDB t, ZNIB t
3 ure
Temeljna strokovna znanja (TSZ)
NOT t, NBO t, DTI t
3 ure
Vaje v bol. 1 ura
SKUPAJ
tednov /
ure na teden
38 tednov /
32 ur na teden
36 tednov /
30 ur na teden
74