ZDRAVSTVENA NEGA – srednje strokovno izobraževanje 2023/24

 

Naziv strokovne izobrazbe: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege
Trajanje izobraževanja: štiri leta

Cilji izobraževalnega programa: Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki:

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri temeljnih splošno izobraževalnih predmetih;
 • si pridobijo splošno teoretično znanje, ki so podlaga za razumevanje stroke;
 • si razvijajo analitično mišljenje, ki je potrebno za razvoj poklicne spretnosti;
 • spoznajo področja dela in organizacijo dela v zdravstvenem varstvu;
 • se usposobijo za kompleksnejše delovne naloge v procesu zdravstvene nege;
 • se usposobijo prenašati poklicna znanja zdravstvene nege in prve pomoči v netipične situacije;
 • si razvijejo sposobnost za reševanje problemov v procesu zdravstvene nege in prve pomoči;
 • se usposobijo za povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja;
 • se usposobijo za uporabo teoretičnega in praktičnega znanja v novih situacijah zdravstvene nege;
 • si pridobijo teoretično in praktično znanje za strokovno izobrazbo, ki je potrebna za začetek dela in za nadaljnje izobraževanje v svoji stroki;
 • si razvijejo odgovornost do dela ter privzgojijo moralno etično zavest in human odnos do dela z ljudmi;
 • usposobijo se za odprto komunikacijo;
 • si pridobijo znanja iz varstva pri delu in razvijejo ekološko zavest;
 • razvijejo skrb za lastno zdravje in pozitivno samopodobo;
 • pridobijo sposobnost hitrega prilagajanja razmeram na delovnem mestu in večje delovne mobilnosti med delovnimi mesti;
 • pridobijo teoretično in praktično znanje, ki jim omogoča samostojno opravljanje dela v okviru poklicnih kompetenc;
 • razvijejo sposobnost dela v timu.

Naloge, ki jih uresničujemo s programom, so še:

 • priprava delovnih prostorov in pripomočkov za zdravstveno nego;
 • pomoč pri triaži in sprejemu bolnika;
 • priprava in vzdrževanje pripomočkov za zdravstveno nego;
 • zdravstvena vzgoja v okviru tima;
 • sprejem bolnika v bolnišnico in druge socialno zdravstvene zavode;
 • zdravstvena nega bolnika v različnih bolezenskih stanjih in akutnih obolenjih v različnih življenjskih obdobjih;
 • opazovanje, merjenje, beleženje življenjskih funkcij in poročanje o le-teh;
 • priprava bolnika na diagnostične in terapevtske posege;
 • temeljni postopki oživljanja;
 • ravnanje pri poškodbah, ki ogrožajo življenje.

Tudi v tem programu dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki obsega štiri enote poklicne mature:

 • pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti;
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nega bolnika;
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter;
 • praktični pouk (projektno delo) – storitev z zagovorom;

Praktični del poklicne mature se opravlja kljub odličnemu uspehu v 4. letniku.

Dostopnost