ZDRAVSTVENA NEGA – srednje strokovno izobraževanje 2018/19

 

Naziv strokovne izobrazbe: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege
Trajanje izobraževanja: štiri leta
Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa: Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki:

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri temeljnih splošno izobraževalnih predmetih;
 • si pridobijo splošno teoretično znanje, ki so podlaga za razumevanje stroke;
 • si razvijajo analitično mišljenje, ki je potrebno za razvoj poklicne spretnosti;
 • spoznajo področja dela in organizacijo dela v zdravstvenem varstvu;
 • se usposobijo za kompleksnejše delovne naloge v procesu zdravstvene nege;
 • se usposobijo prenašati poklicna znanja zdravstvene nege in prve pomoči v netipične situacije;
 • si razvijejo sposobnost za reševanje problemov v procesu zdravstvene nege in prve pomoči;
 • se usposobijo za povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja;
 • se usposobijo za uporabo teoretičnega in praktičnega znanja v novih situacijah zdravstvene nege;
 • si pridobijo teoretično in praktično znanje za strokovno izobrazbo, ki je potrebna za začetek dela in za nadaljnje izobraževanje v svoji stroki;
 • si razvijejo odgovornost do dela ter privzgojijo moralno etično zavest in human odnos do dela z ljudmi;
 • usposobijo se za odprto komunikacijo;
 • si pridobijo znanja iz varstva pri delu in razvijejo ekološko zavest;
 • razvijejo skrb za lastno zdravje in pozitivno samopodobo;
 • pridobijo sposobnost hitrega prilagajanja razmeram na delovnem mestu in večje delovne mobilnosti med delovnimi mesti;
 • pridobijo teoretično in praktično znanje, ki jim omogoča samostojno opravljanje dela v okviru poklicnih kompetenc;
 • razvijejo sposobnost dela v timu.

Naloge, ki jih uresničujemo s programom, so še:

 • priprava delovnih prostorov in pripomočkov za zdravstveno nego;
 • pomoč pri triaži in sprejemu bolnika;
 • priprava in vzdrževanje pripomočkov za zdravstveno nego;
 • zdravstvena vzgoja v okviru tima;
 • sprejem bolnika v bolnišnico in druge socialno zdravstvene zavode;
 • zdravstvena nega bolnika v različnih bolezenskih stanjih in akutnih obolenjih v različnih življenjskih obdobjih;
 • opazovanje, merjenje, beleženje življenjskih funkcij in poročanje o le-teh;
 • priprava bolnika na diagnostične in terapevtske posege;
 • temeljni postopki oživljanja;
 • ravnanje pri poškodbah, ki ogrožajo življenje.

Tudi v tem programu dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki obsega štiri enote poklicne mature:

 • pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti;
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nega bolnika;
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter;
 • praktični pouk (projektno delo) – storitev z zagovorom;

Praktični del poklicne mature se opravlja kljub odličnemu uspehu v 4. letniku.

ZDRAVSTVENA NEGA (ZN) – predmetnik za šolsko leto 2019/2020

ZDRAVSTVENA NEGA (ZN) – PREDMETNIK – šolsko leto 2019/2020

PREDMETI/ MODULI 1. letnik
(35 tednov) ure/ted.      ure/let.
2. letnik
(35 tednov) ure/ted.      ure/let.
3. letnik
(31 tednov) ure/ted.    ure/let.
4. letnik
(31 tednov) ure/ted.    ure/let.
Skupaj ure
  A – SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI
P1 Slovenščina 4 140 4 140 3 93 4 124 497/487       (+10 ok)
P2 Matematika 3 105 3 105 3 93 3 93 396/383       (+13 ok)
P3 Tuji jezik 3 105 3 105 3 93 4 124 427/417       (+10 ok)
P4 Umetnost 2 70 70/68
P5 Zgodovina 2 70 1 31 101/102
P6 Geografija 2 70 70/68
P7 Psihologija 2 62 62/68
P8 Fizika 2 70 70/70
P9 Kemija 2 70 70/70
P10 Biologija 2 70 70/70
P11 Športna vzgoja 3 105 3 105 2 62 2 62 334/340
  SKUPAJ  A 23 15 12 15 2167/2143
(33 ur ok-C)
  B – STROKOVNI MODULI
M1 Zdravstvena nega 7   (2t+4v+1*v FZN) 245       (70+140v+ 35v) 7 (3t+4v)

217 (93+

124v)

4 (3t+1v) 124 (93+ 31v) 691/680               400 v
    T KV T KV T KV T KV
VS 1 Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije (ANI) 2/70 4/140
VS 2 Diagnostično-terapevtski postopki in posegi (DTP) 2/62
VS 3 Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih (ZNB) 2/62

1/31

(VB)

3/93 1/31
VS 4 Prva pomoč in nujna medicinska pomoč (NPP) 1/31 1/31
VS 5 Fizika v zdravstveni negi (FZN) 1/35  
M1 *

Zdravstvena nega in nujna medicinska pomoč

(prenovljen program)

2/70 3/105  
M2 Anatomija in fiziologija 2 70 1 31 171/170
M2 *

Anatomija, fiziologija in mikrobiologija

(prenovljen program)

2,6 /91 0,4/14
M3 Varovanje zdravja 1t 35 1t 31 136/136
    T KV T KV T KV T KV
VS 1 Higiena in mikrobiologija (HMB) 1/31
VS 2 Vzgoja za zdravje (VZD)
VS 3 Zdrava prehrana (ZPR) 1/35
M4 Kakovost v zdravstveni negi 2t 70 1t 31 136/136
VS 1 Etika in komunikacija (ETK) 2/70
VS 2 Zdravstvena zakonodaja in kakovost v zdravstvu (ZZK)
VS 3 Podjetništvo (POD) 1/31
M5 Zdravstvena nega otroka in mladostnika 2 (1t+1v) 62 (31+ 31v) 2 (1t+1v) 62 (31+ 31v) 124/136         62v
VS 1 Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in mladostnika (ANO) 1/31
VS 2 Diagnostično terapevtski posegi in postopki v zdravstveni negi otroka in mladostnika (INO) 1/31
VS 3 Zdravstvena nega otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih stanjih (BOM) 1/31

1/31

(VB)

M8

B1 – Izbirni modul:

Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti

3v (2+1VB) 93v

4v

(VB)

124v+ 21v*(VB) 238 v /238
  SKUPAJ B 8 12 15 10 1496/1496
od B C – PRAKTIČNO IZOBR. V ŠOLI 3,4 119 5 175 9 279 5 155+21* 679+21*+14 (AIF)=714
  Č – PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (št. tednov/ur) 5 tednov/ 190 ur 3 tedne/ 114 ur 8 tednov/  304 ure
  D – INTERESNE DEJAVNOSTI (št. tednov/ur) 3 (96 ur) 3 (96 ur) 3 (96 ur) 2 (64 ur) 352 ur/11 tednov
  E – ODPRTI KURIKUL
  Informatika 1 35 35
  Tuji jezik 2 (strok. term.) 1 35 1 35 1 31 1 31 132
  Glasbena terapija 1 35 35
  Zgodovina zdravstva in državljanska vzgoja 1 31 31
  Šport za zdravje 1 31 31
  Dietetika 1 35 35
  Zdravstvena terminologija 1 35 35
  Temeljna strok.  znanja 2 62 62
  Zdravstvena nega – vaje v bolnišnici 3v 93v 2v 62v 155v
  SLO, MAT, TJ 1 33 33
  SKUPAJ E 2 4 6 5 584/596

 

 

Dijaki zaključijo šolanje s poklicno maturo, ki obsega štiri enote poklicne mature:

 • pisni in ustni izpit iz slovenskega jezika in književnosti,
 • pisni in ustni izpit iz zdravstvene nege bolnika,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike ter
 • praktični pouk (projektno delo) – storitev z zagovorom.