DRAGI DIJAKINJE IN DIJAKI, SPOŠTOVANI STARŠI!

Obrnilo se je še eno korona leto in res se zdi, da se je čas ustavil ter se ne premaknemo nikamor. Virus je postal del našega vsakdana in zmeda okoli njega je vedno ista. Rek, da se vsega počasi navadiš,  v tem primeru, ne velja. Skušaš razumeti situacijo, se držati navodil in omejitev, ni se pa moč navaditi  vsakodnevnega strahu pred okužbo. Korona virus je popolnoma spremenil naše življenje ter nam vsilil nova pravila in trenutno smo daleč od običajnega oz. »normalnega « bivanja.

V tem obdobju je tudi šola postala precej drugačna. V ustanovi, kjer čas navadno hitro teče, se vse odvija počasi. Dnevi so podobni drug drugemu, ker ni vsakodnevne mladostniške energije in prave medgeneracijske dinamike. Mehurčki in maske, odpovedovanje  izbirnih vsebin, odlaganje domačih in mednarodnih projektov, samotestiranje in pogoji PCT ter mnoge druge preventivne  aktivnosti so ubile običajni ritem. Zdi se, da nas Covid kar noče zapustiti, kljub upoštevanju vseh pravil …

Vsemu zapisanemu navkljub moramo ostati optimisti in verjeti v boljše čase ter v šolo, ki lahko poda prava in znanstveno preverjena znanja. Namen vsake šole in programov, ki jih le ta izvaja, je podajanje preverjenega in kvalitetnega splošnega ali specialnega znanja, v upanju, da bo to uporabljeno v dobro vsega, kar nam omogoča in lepša življenje. Žal pa se tudi znanje velikokrat uporabi v slabe namene, lahko rešuje ali  uničuje, izkorišča neznanje in naivnost drugih. Kaj se bo počelo z naučenim, je odvisno od lastnosti posameznika in okolja, v katerem živi ter njegovih motivov oz. namenov. Kako znanja primanjkuje, kako napačno je razumljeno ali usvojeno in kako  se lahko manipulira z njim, pa dokazuje  trenutna zdravstvena kriza, ki nas je razdelila na cepljene in necepljene …

Kljub vsej zmedi v družbi pa za šolo še vedno velja, da je naloga učencev  učenje v zelo širokem pomenu besede, naloga zaposlenih na šoli pa posredovati ustrezna strokovna in širša znanja ter skupaj s starši otrok razumeti  njihove mladostniške težave, jim pomagati osvojiti moralne ter etične vrednote, ter jim omogočiti potrebne življenjske izkušnje. Le radoveden in motiviran posameznik, ki preko staršev in dobre šole pridobi kvalitetno ter široko izobrazbo, bo lahko v sobivanju z drugimi ustvarjal boljšo in pravičnejšo prihodnost za vse! Vsak posameznik v družbi šteje in je enkraten, ni pa brez drugih  sposoben preživeti in tega se mnogi danes ne zavedajo!

Da je skupno nad individualnim, najbrž ni potrebno razlagati dijakom, ki ste se vpisali v zdravstveno šolo. S to izbiro ste se postavili na stran dobrega, z željo pomagati drugim. Odločili ste se za enega izmed najodgovornejših, zahtevnih, humanih in spoštovanih poklicev, ki zahteva izobrazbeno širino ter čustveno inteligenco; poklic, pri katerem neznanje, napake ali nedoslednost lahko vzamejo tudi življenja; poklic, pri katerem različnost med ljudmi, politika, vera, spolna usmerjenost, denar, izsiljevanja, ne smejo vplivati na dosledno, pošteno in strokovno zdravstveno pomoč za vsakogar; poklic, s katerim lahko vsak osebnostno raste, je zadovoljen in ponosen.

Šolo je treba vzeti za dobro prijateljico, znanje pa za eno redkih dobrin, ki ga nikomur ni možno vzeti. Dijakom morata biti učenje in široka izobrazba izziv, učenje in možnost brezplačnega šolanja pa darilo, učiteljem  poučevanje ena najplemenitejših veščin in ravnanje z znanjem velika odgovornost, staršem pa starševstvo kot ena najlepših, najzahtevnejših ter najodgovornejših danosti. Korona virus in posledično pouk na daljavo sta pokazala, kako pomembno je šolanje v sami šoli, in kaj pomeni pristna dinamika med vsemi deležniki izobraževanja (dijaki, starši in učitelji). Izkazalo se je, da to ni  le prostor za pridobivanja različnih znanj, da je to tudi prostor prepotrebnega socialnega stika, ki ga mladi še posebej potrebujejo. Ob sodelovanju vseh, če so strpni in kooperativni, lahko dosežemo, da je šola kljub poučevalnemu in vzgojnemu momentu, ocenjevanju in tekmovalnosti, učinkovita ter hkrati prijetna in zabavna.

Ravnatelj

Blaž Šušel; univ. dipl. psih.

 

KONTAKTI
Šolski center Slovenj Gradec
Srednja zdravstvena šola
Gosposvetska 2
2380 Slovenj Gradec
Telefon: (02) 88 46 540
Fax: (02) 88 46 555
Ravnatelj Blaž Šušel 02 88 46 550
Svetovalna služba Brigita Rapuc 02 88 46 563
Tajništvo Klavdija Cehner 02 88 46 540
Zbornica

Gosposvetska ulica 2

Gosposvetska ulica 4

02 88 46 541

02 88 46 562

TAJNIŠTVO
Klavdija Cehner 02 88 46 540
Delovni čas 08:00 – 14:00

Uradne ure

Malica

09:00 – 10:30 in 12:30 – 13:30

10:45 – 11:15

Za administrativne posle in stike z javnostmi bo skrbela tajnica: Klavdija Cehner.
Mail: klavdija.cehner@sc-sg.si

Kaj je potrebno storiti za pridobitev DVOJNIKA SPRIČEVALA (uradnega IZPISA IZ EVIDENCE)?

 

KOMISIJE

Komisija za kakovost
Namen komisije je, da ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela na šoli v skladu s strokovnimi usmeritvami in predpisi, ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli, razvija kazalnike kakovosti in merila ter instrumente za vrednotenje kakovosti, načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli, sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni, ter z usposobljenimi institucijami, sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na državni in mednarodni ravni, spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni ali mednarodni ravni, spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključenem izobraževanju, pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in državni ravni, opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.
Predstavnice zaposlenih: Doroteja Pernat, Brigita Rapuc, Darja Skutnik in Simona Jeromel Fajmut. Predstavnika delodajalcev: Janez Lavre dr. med. in Srečko Mlačnik, univ. dipl. psih. Predstavnica dijakov: Nika Nikol.
Predstavnica staršev: Helena Nikolič Konečnik.

Pritožbena komisija in komisija za ugovore
Šolske aktivnosti morajo potekati po predpisih tako, da dijaki niso prikrajšani oz. kakor koli zlorabljeni v smislu pravic in zato so določene komisije.
Pritožbena komisija in komisija za ugovore skrbita, oziroma v hujših primerih Svet šole, da dijaki ali njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki …) lahko glede ocen, kazni ali opravičevanja izostankov vložijo pritožbo. O pritožbi odloča v rokih, zapisanih v pravilnikih (Pravilnik o hišnem redu, Pravilnik o ocenjevanju) s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov, tako da se pritožbi ugodi in akt o izreku vzgojnega ukrepa razveljavi ali pritožbi ugodi in odloči, da se postopek vzgojnega ukrepanja ponovi in o vzgojnem ukrepu ponovno odloči ali pa pritožbo kot neutemeljeno zavrne. Odločitev pritožbene komisije oziroma sveta šole je dokončna.
Člani komisije za ugovore zoper nepravilnosti v hišnem redu tvorijo tudi komisijo za ugovore zoper ocene. Komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec šole. Člani bodo: Erika Pevnik, Darija Katanec, Danilo Mori (zunanji član).

Komisija za prehrano
Komisija za prehrano bo bdela nad kvaliteto in logistiko šolske tople prehrane ( v času spopadanja s korona virusom bodo malice vsaj v začetku hladne) ter predlagala spremembe, dajala pripombe in ideje na tem področju. Članice komisije so profesorice: Doroteja Pernat,( Dragomira Šavc in Suzana Planšak) ter dijak Anžej Kušej.

Komisija za vpis
Komisija za vpis nadzira potek vpisa novincev, odloča o pogojnih vpisih, preverja dokumentacijo, usklajuje in preverja spričevala državljanov drugih držav. V njej bodo Brigita Rapuc, Boštjan Potočnik in Zdenka Kočivnik Lesjak.

Komisija za volitve
Komisija za volitve nadzira volitve v šolske organe. Člani so: Janja Šetina, Zvone Meža, Vojko Šuštaršič.

 

ORGANIZIRANOST

SVETOVALNA SLUŽBA
Brigita Rapuc 02 88 46 563
Uradne ure Pon. – Pet. 8:00 – 12:00
Anketa o šolski klimi

Navodila za izpolnjevanja portfolia

Šolska svetovalna služba bo dijakom desna roka pri reševanju mladostniških in šolskih problemov.

Ga. Brigita Rapuc, univ. dipl. soc. del., bo oseba, ki daje nasvete ter nudi pomoč dijakom in njihovim staršem pri učnih, vedenjskih in drugih težavah, pomaga pri izbiri fakultete, prepisu, izpisu preusmerjanju na druge šole, vodi vpis novincev,  spremljala bo nadarjene učence in učence s posebnimi potrebami ter pomagala pri izobraževanju odraslih in nadzoru prijav oz. odjav šolske prehrane … V nekaterih primerih bosta  problematiko pomagali reševati tudi ga. Mojca Čerče, univ. dipl. psih. in ga. Tadeja Dimic, univ. dipl. psih. ( nadarjenost …). Pri vseh zahtevnejših primerih z vzgojno, socialno ali učno problematiko se bo v delo aktivno vključeval tudi ravnatelj Blaž Šušel, univ. dipl. psih.

Kam se lahko vpišete dijaki po zaključku šolanja na Srednji zdravstveni šoli?

Dijaki, ki uspešno opravijo poklicno maturo, se lahko vpišejo na vse Visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje in na nekatere Univerzitetne študijske programe prve stopnje (tu je pogoj opravljen peti maturitetni predmet na gimnaziji). Predstavljamo vam nekaj naslovov fakultet, kamor se je mogoče vpisati z uspešno opravljeno poklicno maturo in je povezana z izobrazbo  tehnika zdravstvene nege:

Naštetih je nekaj fakultet, ki so za dijake zdravstvene šole aktualne. S peto izpitno enoto, ki jo dijaki četrtega letnika lahko opravljajo na gimnaziji, pa se lahko vpišejo še na določene programe na Filozofski fakulteti, Akademiji za glasbo, Akademiji za gledališče, radio in televizijo, Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteti za socialno delo…

Navajamo pa vam še naslov, ki je tudi pomemben za pridobivanje informacij v zvezi z vpisom na fakultete tukaj.

PRAVILNIKI

Ljudje smo si kot osebnosti tako različni in prihajamo iz tako raznolikih okolij, da potrebujemo neko rdečo nit za funkcioniranje, neki kompas, ki nas vodi skozi socializacijske procese. To je glavni razlog, da imamo pravila in pravilnike ter lahko tako funkcioniramo v kateri koli skupnosti, tudi šoli. Členov, strpanih v pravilnik, ni potrebno razumeti kot grožnje, gre le za kazalce, ki omogočajo prijetno skupno bivanje v šolskih prostorih, varovanje šolskega premoženja, varnost posameznika ali skupine in izvajanje nemotenega pedagoškega procesa … Po eni strani pravila velikokrat grajamo in se nad njimi jezimo, včasih jih tudi izigravamo, po drugi stani pa smo brez njih in mej, ki jih postavljajo, izgubljeni, zmedeni. Nagrade so navadno (naj bi bile) posledica upoštevanja in preseganja pravil, kazni pa izhajajo iz kršenja le-teh.

PRAVILNIKI

Pravila o šolskem redu Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec 2021/2022

Dodatek k šolskim pravilom zaradi izrednih razmer

Šolska pravila ocenjevanja na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec

Oba šolska pravilnika sta usklajena z spodnjima osnovnima pravilnikoma.

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem redu

PRITOŽBENA  KOMISIJA

Da potekajo šolske aktivnosti po predpisih in dijaki niso prikrajšani oz. kakor koli zlorabljeni za varstvo svojih pravic, skrbi pritožbena komisija. Dijaki ali njihovi zakoniti zastopniki lahko (starši, skrbniki, …) glede ocen, kazni ali opravičevanja (neopravičevanja) izostankov vložijo pritožbo.

O pritožbi odloča v rokih, zapisanih v pravilnikih (Pravilnik o hišnem redu, Pravilnik o ocenjevanju) s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov, tako, da se pritožbi ugodi in akt o izreku vzgojnega ukrepa razveljavi ali pritožbi ugodi in odloči, da se postopek vzgojnega ukrepanja ponovi in o vzgojnem ukrepu ponovno odloči, ali pa pritožbo kot neutemeljeno zavrne. Odločitev pritožbene komisije oziroma sveta šole je dokončna.

Člani komisije za ugovore zoper nepravilnosti v hišnem redu tvorijo tudi komisijo za ugovore zoper ocene. Komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec šole.

Člani za šolsko leto 2018/19 bodo: Erika Pevnik, Darija Katanec, Danilo Mori (zunanji član).

 

SVET STARŠEV

Svet zavoda je krovni organ ŠCSG. 16 članov sveta, sestavljenega iz predstavnikov družbenega okolja, staršev, dijakov, študentov in zaposlenih, ima naslednje naloge: predlagajo nadstandardne programe, dajejo soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, dajejo predloge programa šole v Letnem delovnem načrtu, razpravljajo o poročilih ravnatelja glede vzgojno-izobraževalne problematike, obravnavajo pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, volijo predstavnike v Svet zavoda, opravljajo druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Starši s svojimi otroki so naši najpomembnejši partnerji, ki nam omogočajo delo in hkrati »držijo ogledalo« našemu delovanju. Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka, je v šoli zelo pomemben organ, ko gre za reševanje problemov mnogih projektov ter pridobivanje povratnih informacij o delovanju šole, tako za uporabnike kot tudi ponudnike izobraževanja.

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

Razred

Ime in priimek, občina

1. a

Ksenija Uršej,  Šmartno pri Slovenj Gradcu

1. b

Zofija Mager, Dravograd

1. d

Maša Gradišnik, Prevalje

2. a

Emira Grabus, Slovenj Gradec

2. b

Mojca Grabner, Slovenj Gradec

3. a

Nevenka Brezovnik, Dravograd

3. b

Janja Pungartnik, Šmartno pri Slovenj Gradcu

4. a

Simona Verdinek  Špenger, Muta

4 .b

Violeta Potočnik Krajnc, Slovenj Gradec

1. c

Nataša Kanovnik Naglič, Šmartno pri Slovenj Gradcu

2. c

Suzana Skornšek, Velenje

3. c

Fehima Dekanović, Mežica

1. e

Helena Konečnik Nikolič,  Šmartno pri Slovenj Gradcu

2. e

Pavel Lesjak, Velenje

                                             

Člani Sveta zavoda

Violeta Potočnik Krajnc (starši)

Janja Šetina (učitelji)

KNJIŽNICA
Zuhra Horvat 02 88 46 546
Uradne ure

Pon., Tor., Sre.: 07:45 – 13:45 in Čet., Pet.: 12.00-13.45

Malica: 9.30-10.00

V času izrednih razmer gradiva naročajte na e-mail knjižnica@sc-sg.si ali pokličite.
Gradivo vračajte na balkon v avli šole za datumom, ki je napisan na listu.

V knjižnico ne vstopajte, tudi če je odklenjena, odgovorila bom na vsako elektronsko pošto.

Ker internet in druge tehnologije k sreči še niso izpodrinile šolskih knjig, ima Šolski center knjižnico, znotraj katerih deluje učbeniški sklad, katerega rast vzpodbuja Ministrstvo za šolstvo, kulturo in šport ter so vanj vključeni vsi letniki zdravstvenih programov. S tem je omogočena uporaba učbenikov ob plačilu izposojnine, ki znaša največ tretjino maloprodajne cene učbenikov. V sklad bodo vključeni le učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole. Na koncu šolskega leta bodo dijaki vrnili izposojene učbenike ali pa jih po želji obdržali proti plačilu razlike do polne cene novih učbenikov. Ravnatelj bo lahko s pisnim sklepom, v skladu s Pravilnikom o upravljanju šolskih učbeniških skladov, določil tiste dijakinje in dijake, ki bodo zaradi utemeljenih razlogov delno ali v celoti oproščeni plačila izposojnine. Knjižničarka Zuhra Horvat bo na matični šoli skrbela, da bo izposoja knjig tekla nemoteno od ponedeljka do petka.


Komplet učbenikov za šolsko leto 2022-23 (1. – 4. letnik)

VLOGA ZA BREZPLAČNO ALI SUBVENCIONIRANO IZPOSOJO UČBENIKOV 2022-2023


POIŠČITE V NAŠI KNJIŽNICI

ŠOLSKI KOLEDAR

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18 in 9/20) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

 

podrobnejša navodila o šolskem koledarju ZA srednje ŠOLE

ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

    2021 sreda 1. 9. ZAČETEK POUKA
ponedeljek – petek 25. 10.  –  29. 10. JESENSKE POČITNICE
petek 24. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
ponedeljek-petek 27. 12. –  31. 12. NOVOLETNE POČITNICE
2022 petek 14. 1.* ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
torek – torek 1. 2. – 1. 3. ZIMSKI IZPITNI ROK
petek 4. 2. PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
petek – sobota 11. 2. – 12. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ponedeljek – petek 21. 2. – 25. 2. ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, PRIMORSKO- NOTRANJSKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: KOČEVJE
ponedeljek – petek 28. 2. – 4. 3. ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČINE KOČEVJE), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
četrtek – petek 28. 4. – 29. 4. PRVOMAJSKE POČITNICE
petek 20. 5. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
ponedeljek 23. 5. RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNE LETNIKE
torek- petek 24. 5. – 27. 5. PRIPRAVA NA SM, PM, ZI
torek – petek 24. 5. –  27. 5. IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE  ZA ZAKLJUČNE LETNIKE (PREDMETNI IZPITI)
četrtek 26. 5. ZAČETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU ZA ZAKLJUČNE LETNIKE (DOPOLNILNI IN POPRAVNI IZPITI)
četrtek 23. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE
petek 24. 6. PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA ZA OSTALE LETNIKE TER RAZDELITEV SPRIČEVAL
torek  28. 6.** SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
ponedeljek – sreda 27. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE
torek – četrtek  16. 8. – 27. 9**. JESENSKI IZPITNI ROK