DRAGI DIJAKI IN DIJAKINJE!

Kako čas hitro teče, občutimo dijakinje in dijaki ter zaposleni v šolstvu skozi vse šolsko leto, še posebej  ob koncu ocenjevalnih obdobij in med počitnicami (dopustom). Dogodki in obveznosti se v šoli tako hitro dopolnjujejo, da kar naenkrat mine tri, štiri ali pet let. Letošnje šolsko leto se je komaj začelo, pa se že začenjajo preverjanja in ocenjevanja.

Večkrat se sprašujem, če se udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa (otroci, starši, zaposleni) sploh veselijo začetka šolskega leta in šolanja. Hoditi k pouku in poslušati predavanja sedem ali osem ur za dijakinje in dijake ni vedno lahko in normalno je, da včasih pozornost rada zavije kam drugam. Zgodnje vstajanje in pozen prihod iz šole nista najboljša za počutje in učenje ter pisanje domačih nalog, hkrati je poučevanje tudi za učitelje ter učiteljice velik izziv in napor; razlagati in vzgajati ter pri tem še motivirati mlade, ni lahka naloga. Problemi pa ne zaobidejo niti staršev, ki se na svoj način spopadajo z mladostniškimi muhami svojih otrok. Kljub zapisanim »nevšečnostim« menim, da so možnosti brezplačnega izobraževanja, biti učitelj ali starš neprecenljivi privilegiji. Šolo vzemite za najboljšo prijateljico, znanje pa za eno redkih dobrin, ki je ni možno vzeti, učenje in široko izobrazbo kot izziv, poučevanje kot eno najplemenitejših veščin in starševstvo kot eno najlepših in najzahtevnejših ter odgovornih socialnih vlog.

Namen vsake šole in programov, ki jih le ta izvaja, je podajanje preverjenega in kvalitetnega splošnega ali specialnega znanja v upanju, da bo to uporabljeno v dobro vsega, kar nam omogoča in lepša življenje. Žal se lahko tudi znanje izkoristi ter uporabi na različne načine, lahko rešuje ali  uničuje. Kaj se bo počelo z naučenim, je odvisno od mnogih dispozicij posameznika in okolja, v katerem živi.

Z vpisom v zdravstveno šolo se posameznik mora postaviti na stran dobrega. Z izbiro se odloči za enega izmed najodgovornejših, zahtevnih, humanih in spoštovanih poklicev, ki zahteva izobrazbeno širino ter čustveno inteligenco; poklic, pri katerem neznanje, napake ali nedoslednost lahko vzamejo tudi življenja; poklic, pri katerem različnost med ljudmi, politika, vera, spolna usmerjenost, denar, izsiljevanja ne smejo vplivati na dosledno, pošteno in strokovno zdravstveno pomoč za vsakogar; poklic, s katerim lahko vsak osebnostno raste, je zadovoljen in ponosen.

Naloga učencev je učenje v zelo širokem pomenu besede, naloga zaposlenih na šoli pa razumeti  njihove mladostniške težave, jim pomagati usvojiti moralno-etične vrednote, posredovati ustrezna strokovna in širša znanja ter jim omogočiti potrebne življenjske izkušnje. Naloga staršev je seveda še mnogo več. Vsi skupaj, če smo strpni in kooperativni, lahko dosežemo, da je šola kljub poučevalnemu in vzgojnemu momentu, ocenjevanju in tekmovalnosti učinkovita in hkrati prijetna ter zabavna. Le radoveden in motiviran posameznik, ki preko staršev in dobre šole pridobi kvalitetno ter široko izobrazbo, lahko v sobivanju z drugimi ustvarja boljšo in pravičnejšo prihodnost za vse!

 

Ravnatelj
Blaž Šušel, univ. dipl. psih.

KONTAKTI
Šolski center Slovenj Gradec
Srednja zdravstvena šola
Gosposvetska 2
2380 Slovenj Gradec
Telefon: (02) 88 46 540
Fax: (02) 88 46 555
Ravnatelj Blaž Šušel 02 88 46 550
Svetovalna služba Brigita Rapuc 02 88 46 563
Tajništvo Klavdija Cehner 02 88 46 540
Zbornica

Gosposvetska ulica 2

Gosposvetska ulica 4

02 88 46 541

02 88 46 562

TAJNIŠTVO
Klavdija Cehner 02 88 46 540
Delovni čas 08:00 – 14:00

Uradne ure

Malica

09:00 – 10:30 in 12:30 – 13:30

10:45 – 11:15

Za administrativne posle in stike z javnostmi bo skrbela tajnica: Klavdija Cehner.
Mail: tajnistvo@sc-sg.si

Kaj je potrebno storiti za pridobitev DVOJNIKA SPRIČEVALA (uradnega IZPISA IZ EVIDENCE)?

 

KOMISIJE

Komisija za kakovost

Komisija ima namen ugotavljati kakovost vzgojno-izobraževalnega dela na šoli v skladu s strokovnimi usmeritvami in predpisi, ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli, razvija kazalnike kakovosti in merila ter instrumente za vrednotenje kakovosti, načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli, sodeluje z organi šole, strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni, ter z usposobljenimi institucijami, sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na državni in mednarodni ravni, spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni ali mednarodni ravni, spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključenem izobraževanju, pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in državni ravni, opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

Zunanja člana oz. predstavnika delodajalcev sta  direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janez Lavre, dr. med. in direktor Doma za starejše občane Črneče Srečko Mlačnik, univ. dipl. psih., predstavnica staršev je Helena Konečnik, dijakov  Nika Nikolič, predstavnice  zaposlenih pa Doroteja Pernat, Simona Jeromel Fajmut, Darja Skutnik, in Brigita Rapuc.

Pritožbena komisija in komisija za ugovore

Šolske aktivnosti morajo potekati po predpisih tako, da dijaki niso prikrajšani, oz. kakor koli zlorabljeni v smislu pravic, in zato so določene komisije.

Pritožbena komisija in komisija za ugovore skrbita, oziroma v hujših primerih Svet šole, da dijaki ali njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki …) lahko glede ocen, kazni ali opravičevanja (neopravičevanja) izostankov, vložijo pritožbo. O pritožbi odloča v rokih, zapisanih v pravilnikih (Pravilnik o hišnem redu, Pravilnik o ocenjevanju) s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov, tako, da se pritožbi ugodi in akt o izreku vzgojnega ukrepa razveljavi ali pritožbi ugodi in odloči, da se postopek vzgojnega ukrepanja ponovi in o vzgojnem ukrepu ponovno odloči, ali pa pritožbo kot neutemeljeno zavrne. Odločitev pritožbene komisije oziroma sveta šole je dokončna.

Člani komisije za ugovore zoper nepravilnosti v hišnem redu tvorijo tudi komisijo za ugovore zoper ocene. Komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec šole. Člani bodo: Erika Pevnik, Darija Katanec, Danilo Mori (zunanji član).

 

Komisija za prehrano

Komisija za prehrano bo bdela nad kvaliteto in logistiko šolske tople prehrane ter predlagala spremembe, dajala pripombe in ideje na tem področju. Predstavnika šole bosta dijak Aleksandar Đuričić in  Doroteja Pernat kot predstavnica profesorjev.

Komisija za vpis

Komisija za vpis nadzira potek vpisa novincev, odloča o pogojnih vpisih, preverja dokumentacijo, usklajuje in preverja spričevala državljanov drugih držav … V njej so Brigita Rapuc, Zdenka Kočivnik Lesjak in Boštjan Potočnik.

 

Komisija za volitve

Komisija za volitve nadzira volitve v šolske organe. Člani so: Janja Šetina, Zvone Meža in Vojko Šuštaršič.

ORGANIZIRANOST
SVETOVALNA SLUŽBA
Brigita Rapuc 02 88 46 563
Uradne ure Pon. – Pet. 8:00 – 12:00
Anketa o šolski klimi

Navodila za izpolnjevanja portfolia

Šolska svetovalna služba bo dijakom desna roka pri reševanju mladostniških in šolskih problemov.

Ga. Brigita Rapuc, univ. dipl. soc. del., bo oseba, ki daje nasvete ter nudi pomoč dijakom in njihovim staršem pri učnih, vedenjskih in drugih težavah, pomaga pri izbiri fakultete, prepisu, izpisu preusmerjanju na druge šole, vodi vpis novincev,  spremljala bo nadarjene učence in učence s posebnimi potrebami ter pomagala pri izobraževanju odraslih in nadzoru prijav oz. odjav šolske prehrane … V nekaterih primerih bosta  problematiko pomagali reševati tudi ga. Mojca Čerče, univ. dipl. psih. in ga. Tadeja Dimic, univ. dipl. psih. ( nadarjenost …). Pri vseh zahtevnejših primerih z vzgojno, socialno ali učno problematiko se bo v delo aktivno vključeval tudi ravnatelj Blaž Šušel, univ. dipl. psih.

Kam se lahko vpišete dijaki po zaključku šolanja na Srednji zdravstveni šoli?

Dijaki, ki uspešno opravijo poklicno maturo, se lahko vpišejo na vse Visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje in na nekatere Univerzitetne študijske programe prve stopnje (tu je pogoj opravljen peti maturitetni predmet na gimnaziji). Predstavljamo vam nekaj naslovov fakultet, kamor se je mogoče vpisati z uspešno opravljeno poklicno maturo in je povezana z izobrazbo  tehnika zdravstvene nege:

Naštetih je nekaj fakultet, ki so za dijake zdravstvene šole aktualne. S peto izpitno enoto, ki jo dijaki četrtega letnika lahko opravljajo na gimnaziji, pa se lahko vpišejo še na določene programe na Filozofski fakulteti, Akademiji za glasbo, Akademiji za gledališče, radio in televizijo, Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteti za socialno delo…

Navajamo pa vam še naslov, ki je tudi pomemben za pridobivanje informacij v zvezi z vpisom na fakultete tukaj.

PRAVILNIKI

Ljudje smo si kot osebnosti tako različni in prihajamo iz tako raznolikih okolij, da potrebujemo neko rdečo nit za funkcioniranje, neki kompas, ki nas vodi skozi socializacijske procese. To je glavni razlog, da imamo pravila in pravilnike ter lahko tako funkcioniramo v kateri koli skupnosti, tudi šoli. Členov, strpanih v pravilnik, ni potrebno razumeti kot grožnje, gre le za kazalce, ki omogočajo prijetno skupno bivanje v šolskih prostorih, varovanje šolskega premoženja, varnost posameznika ali skupine in izvajanje nemotenega pedagoškega procesa … Po eni strani pravila velikokrat grajamo in se nad njimi jezimo, včasih jih tudi izigravamo, po drugi stani pa smo brez njih in mej, ki jih postavljajo, izgubljeni, zmedeni. Nagrade so navadno (naj bi bile) posledica upoštevanja in preseganja pravil, kazni pa izhajajo iz kršenja le-teh.

PRAVILNIKI

Pravila o šolskem redu Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec 2019 / 2020

Dodatek k šolskim pravilom zaradi izrednih razmer

Šolska pravila ocenjevanja na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec

Oba šolska pravilnika sta usklajena z spodnjima osnovnima pravilnikoma.

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem redu

PRITOŽBENA  KOMISIJA

Da potekajo šolske aktivnosti po predpisih in dijaki niso prikrajšani oz. kakor koli zlorabljeni za varstvo svojih pravic, skrbi pritožbena komisija. Dijaki ali njihovi zakoniti zastopniki lahko (starši, skrbniki, …) glede ocen, kazni ali opravičevanja (neopravičevanja) izostankov vložijo pritožbo.

O pritožbi odloča v rokih, zapisanih v pravilnikih (Pravilnik o hišnem redu, Pravilnik o ocenjevanju) s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov, tako, da se pritožbi ugodi in akt o izreku vzgojnega ukrepa razveljavi ali pritožbi ugodi in odloči, da se postopek vzgojnega ukrepanja ponovi in o vzgojnem ukrepu ponovno odloči, ali pa pritožbo kot neutemeljeno zavrne. Odločitev pritožbene komisije oziroma sveta šole je dokončna.

Člani komisije za ugovore zoper nepravilnosti v hišnem redu tvorijo tudi komisijo za ugovore zoper ocene. Komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec šole.

Člani za šolsko leto 2018/19 bodo: Erika Pevnik, Darija Katanec, Danilo Mori (zunanji član).

 

SVET STARŠEV

Svet staršev 2019 / 2020

Starši s svojimi otroki so naši najpomembnejši partnerji, ki nam omogočajo delo in hkrati »držijo ogledalo« našemu delovanju. Svet staršev, ki ga sestavljajo  predstavniki staršev vsakega oddelka, je v šoli zelo pomemben organ, ko gre za reševanje problemov mnogih projektov ter pridobivanje povratnih informacij o delovanju šole, tako za uporabnike kot tudi ponudnike izobraževanja.

Svet zavoda pa je krovni organ ŠC. 16 članov sveta sestavljenega iz predstavnikov družbenega okolja, staršev, dijakov, študentov zaposlenih .., ima naslednje naloge: predlagajo nadstandardne programe, dajejo soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, dajejo predloge programa šole v letnem delovnem načrtu, razpravljajo o poročilih ravnatelja glede vzgojno-izobraževalne problematike, obravnavajo pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, volijo predstavnike v Svet zavoda, opravljajo druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Razred Ime in priimek, naslov
1. a Nevenka Brezovnik
1. b Janja Pungartnik
2. a Simona Verdinek Špenger
2. b Violeta Potočnik Krajnc
3. a Sonja Kuhar
3 .b Mateja Hovnik
4. a Jožica Rožič
4. b Irena Palko
1. c Tina Rožič
2. c Helena Konečnik
3. c Pavel Lesjak
1. e Lilijana Penšek Temnikar
2. e Blaž Piko

Člani Sveta zavoda
Violeta Potočnik Krajnc (starši)
Eva Meža (učitelji)

 

KNJIŽNICA
Zuhra Horvat 02 88 46 546
Uradne ure 07:45 – 13:45 in
v času skupnih govorilnih ur

Ker internet in druge tehnologije k sreči še niso izpodrinile šolskih knjig, ima Šolski center knjižnico, znotraj katerih deluje učbeniški sklad, katerega rast vzpodbuja Ministrstvo za šolstvo, kulturo in šport ter so vanj vključeni vsi letniki zdravstvenih programov. S tem je omogočena uporaba učbenikov ob plačilu izposojnine, ki znaša največ tretjino maloprodajne cene učbenikov. V sklad bodo vključeni le učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole. Na koncu šolskega leta bodo dijaki vrnili izposojene učbenike ali pa jih po želji obdržali proti plačilu razlike do polne cene novih učbenikov. Ravnatelj bo lahko s pisnim sklepom, v skladu s Pravilnikom o upravljanju šolskih učbeniških skladov, določil tiste dijakinje in dijake, ki bodo zaradi utemeljenih razlogov delno ali v celoti oproščeni plačila izposojnine. Knjižničarka Zuhra Horvat bo na matični šoli skrbela, da bo izposoja knjig tekla nemoteno od ponedeljka do petka.


Učbeniški sklad za leto 2020/21 >>


POIŠČITE V NAŠI KNJIŽNICI

ŠOLSKI KOLEDAR

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18)

 

Šolski koledar za srednje šole za ŠOLSKO LETO 2020/1921

V izdelavi …