DRAGI DIJAKINJE IN DIJAKI, SPOŠTOVANI STARŠI!

Skoraj tri leta nam je šolske dneve oblikoval korona virus in morali smo se prilagajati različnim modelom, ki so bili včasih zoprni in neprijetni, kljub vsemu pa vsaj tudi dokaj uspešni. Šola po organizacijski plati trenutno že spominja na stare čase,  je pa po treh letih nenehnega strahu in nestabilnosti postala precej drugačna. Vse to je moč opaziti na področju medsebojnih odnosov in na področju znanja. Kljub spremembam je treba z optimizmom zreti v prihodnost ter še naprej verjeti v šolo in v znanje.  Namen vsake dobre javne šole in njenih programov mora biti podajanje preverjenega ter kvalitetnega splošnega oz. specialnega znanja. Vse sile je treba usmeriti v to, da bo znanje uporabljeno za dobre namene, ki  nam bodo omogočali kvalitetno in varno  in življenje. Kaj se počne z naučenim, je odvisno od lastnosti posameznika in okolja, v katerem živi, ter njegovih motivov oz. namenov. Da se z znanjem  lahko manipulira in se tudi napačno uporablja sta pokazala polpretekla zdravstvena kriza ter trenutne vojne grožnje oz. ekonomsko politično manipuliranje nasploh. Vedno ne vzdrži »zdrava pamet«, velikokrat je pomembnejše široko znanje, dejstva in preverjeni podatki.

Res je, da vsak posameznik v družbi šteje in je kot osebnost enkraten ter ima svoje pravice, ki jih je treba spoštovati, je pa z vsakim dnem tudi bolj jasno, da drug brez drugega ne moremo preživeti, da zato potrebujemo pravila, ki se jih je treba držati. 

Da je skupno nad individualnim, najbrž ni potrebno razlagati dijakinjam in dijakom, ki ste se vpisali v zdravstveno šolo. S to izbiro ste se postavili na stran dobrega, z željo pomagati drugim. Odločili ste se za enega izmed najodgovornejših, zahtevnih, humanih in spoštovanih poklicev, ki zahteva izobrazbeno širino ter čustveno inteligenco; poklic, pri katerem neznanje, napake ali nedoslednost lahko vzamejo tudi življenja; poklic, pri katerem različnost med ljudmi, politika, vera, spolna usmerjenost, denar, izsiljevanja, ne smejo vplivati na dosledno, pošteno in strokovno zdravstveno pomoč za vsakogar; poklic, s katerim lahko vsak osebnostno raste, je zadovoljen in ponosen na svoje delo. Včasih je prav nerazumljivo, da na eni strani šolamo in vzgajamo take kadre, ki pomagajo ljudem, na drugi strani pa rušimo, izkoriščamo, vzpodbujamo vse vrste nestrpnosti, podpiramo egoizem ter se pobijamo.

Neglede na vse, je treba šolo vzeti za najboljšo prijateljico, znanje pa za eno redkih dobrin, ki ga nikomur ni možno vzeti. Učenje in široka izobrazba naj bo dijakinjam in dijakom izziv,  možnost brezplačnega šolanja pa darilo, učiteljem  poučevanje ena najplemenitejših veščin in ravnanje z znanjem velika odgovornost, staršem pa starševstvo kot ena najlepših, najzahtevnejših ter najodgovornejših danosti. S sodelovanjem vseh omenjenih deležnikov, če bomo strpni in kooperativni, lahko dosežemo, da je šola kljub poučevalnemu in vzgojnemu momentu, ocenjevanju in tekmovalnosti, učinkovita ter hkrati prijetna in zabavna.

                                                                                                                                                                                  Blaž Šušel, univ. dipl. psih.

                                                                                                            Ravnatelj SZŠSG

 

 

KONTAKTI
Šolski center Slovenj Gradec
Srednja zdravstvena šola
Gosposvetska 2
2380 Slovenj Gradec
Telefon: (02) 88 46 540
Fax: (02) 88 46 555
Ravnatelj Blaž Šušel 02 88 46 550
Svetovalna služba Brigita Rapuc 02 88 46 563
Tajništvo Klavdija Cehner 02 88 46 540
Zbornica

Gosposvetska ulica 2

Gosposvetska ulica 4

02 88 46 541

02 88 46 562

TAJNIŠTVO
Klavdija Cehner 02 88 46 540
Delovni čas 07:00 – 15:00

Uradne ure

ponedeljek: 7.30 – 10.00
torek: 11:30 – 14.00
sreda: 7.30 – 10.00
četrtek: 11:30 – 14.00
petek: 7.30 – 10.00 

Za administrativne posle in stike z javnostmi bo skrbela tajnica: Klavdija Cehner.
Mail: klavdija.cehner@sc-sg.si

Kaj je potrebno storiti za pridobitev DVOJNIKA SPRIČEVALA (uradnega IZPISA IZ EVIDENCE)?

 

KOMISIJE

Komisija za kakovost

Namen komisije je, da ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela na šoli v skladu s strokovnimi usmeritvami in predpisi, ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli, razvija kazalnike kakovosti in merila ter instrumente za vrednotenje kakovosti, načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli, sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni, ter z usposobljenimi institucijami, sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oziroma horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oziroma sorodnega področja izobraževanja in delodajalci na državni in mednarodni ravni, spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni ali mednarodni ravni, spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključenem izobraževanju, pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in državni ravni, opravlja druge naloge po odločitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

Predstavnice zaposlenih: Doroteja Pernat, Brigita Rapuc, Darja Skutnik in Patricija Pečnik. Predstavnika delodajalcev: Janez Lavre in Katja Pavlinič Šoba. Predstavnica dijakov: Nika Nikolič. Predstavnica staršev: Helena Nikolič Konečnik.

 

Pritožbena komisija in komisija za ugovore

Šolske aktivnosti morajo potekati po predpisih tako, da dijaki niso prikrajšani oz. kakor koli zlorabljeni v smislu pravic in zato so določene komisije.

Pritožbena komisija in komisija za ugovore skrbita, oziroma v hujših primerih Svet šole, da dijaki ali njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki …) lahko glede ocen, kazni ali opravičevanja izostankov vložijo pritožbo. O pritožbi odloča v rokih, zapisanih v pravilnikih (Pravilnik o hišnem redu, Pravilnik o ocenjevanju) s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov, tako da se pritožbi ugodi in akt o izreku vzgojnega ukrepa razveljavi ali pritožbi ugodi in odloči, da se postopek vzgojnega ukrepanja ponovi in o vzgojnem ukrepu ponovno odloči ali pa pritožbo kot neutemeljeno zavrne. Odločitev pritožbene komisije oziroma sveta šole je dokončna.

Člani komisije za ugovore zoper nepravilnosti v hišnem redu tvorijo tudi komisijo za ugovore zoper ocene. Komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec šole. Člani bodo: Erika Pevnik, Darija Katanec, Danilo Mori (zunanji član).

 

Komisija za prehrano

Komisija za prehrano bo bdela nad kvaliteto in logistiko šolske tople prehrane ( v času spopadanja s korona virusom bodo malice vsaj v začetku hladne) ter predlagala spremembe, dajala pripombe in ideje na tem področju. Članice komisije s strani zdravstvene šole so profesorica Doroteja Pernat ter dijak Anžej Kušej.

 

Komisija za vpis

Komisija za vpis nadzira potek vpisa novincev, odloča o pogojnih vpisih, preverja dokumentacijo, usklajuje in preverja spričevala državljanov drugih držav. V njej bodo Brigita Rapuc, Boštjan Potočnik in Zdenka Kočivnik Lesjak.

 

Komisija za volitve

Komisija za volitve nadzira volitve v šolske organe. Člani so: Janja Šetina, Zvone Meža, Vojko Šuštaršič.

 

 

 

 

ORGANIZIRANOST

SVETOVALNA SLUŽBA
Brigita Rapuc 02 88 46 563
Uradne ure Pon. – Pet. 8:00 – 12:00

ANKETA O ŠOLSKI KLIMI 

Navodila za izpolnjevanja portfolia

Šolska svetovalna služba bo dijakom desna roka pri reševanju mladostniških in šolskih problemov.

Ga. Brigita Rapuc, univ. dipl. soc. del., bo oseba, ki daje nasvete ter nudi pomoč dijakom in njihovim staršem pri učnih, vedenjskih in drugih težavah, pomaga pri izbiri fakultete, prepisu, izpisu preusmerjanju na druge šole, vodi vpis novincev,  spremljala bo nadarjene učence in učence s posebnimi potrebami ter pomagala pri izobraževanju odraslih in nadzoru prijav oz. odjav šolske prehrane … V nekaterih primerih bosta  problematiko pomagali reševati tudi ga. Mojca Čerče, univ. dipl. psih. in ga. Tadeja Dimic, univ. dipl. psih. ( nadarjenost …). Pri vseh zahtevnejših primerih z vzgojno, socialno ali učno problematiko se bo v delo aktivno vključeval tudi ravnatelj Blaž Šušel, univ. dipl. psih.

Kam se lahko vpišete dijaki po zaključku šolanja na Srednji zdravstveni šoli?

Dijaki, ki uspešno opravijo poklicno maturo, se lahko vpišejo na vse Visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje in na nekatere Univerzitetne študijske programe prve stopnje (tu je pogoj opravljen peti maturitetni predmet na gimnaziji). Predstavljamo vam nekaj naslovov fakultet, kamor se je mogoče vpisati z uspešno opravljeno poklicno maturo in je povezana z izobrazbo  tehnika zdravstvene nege:

Naštetih je nekaj fakultet, ki so za dijake zdravstvene šole aktualne. S peto izpitno enoto, ki jo dijaki četrtega letnika lahko opravljajo na gimnaziji, pa se lahko vpišejo še na določene programe na Filozofski fakulteti, Akademiji za glasbo, Akademiji za gledališče, radio in televizijo, Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, Fakulteti za socialno delo…

Navajamo pa vam še naslov, ki je tudi pomemben za pridobivanje informacij v zvezi z vpisom na fakultete tukaj.

PRAVILNIKI

Ljudje smo si kot osebnosti tako različni in prihajamo iz tako raznolikih okolij, da potrebujemo neko rdečo nit za funkcioniranje, neki kompas, ki nas vodi skozi socializacijske procese. To je glavni razlog, da imamo pravila in pravilnike ter lahko tako funkcioniramo v kateri koli skupnosti, tudi šoli. Členov, strpanih v pravilnik, ni potrebno razumeti kot grožnje, gre le za kazalce, ki omogočajo prijetno skupno bivanje v šolskih prostorih, varovanje šolskega premoženja, varnost posameznika ali skupine in izvajanje nemotenega pedagoškega procesa … Po eni strani pravila velikokrat grajamo in se nad njimi jezimo, včasih jih tudi izigravamo, po drugi stani pa smo brez njih in mej, ki jih postavljajo, izgubljeni, zmedeni. Nagrade so navadno (naj bi bile) posledica upoštevanja in preseganja pravil, kazni pa izhajajo iz kršenja le-teh.

PRAVILNIKI

Pravila o šolskem redu Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec 2022/2023

Šolska pravila ocenjevanja na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec

Oba šolska pravilnika sta usklajena z spodnjima osnovnima pravilnikoma.

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem redu

PRITOŽBENA  KOMISIJA

Da potekajo šolske aktivnosti po predpisih in dijaki niso prikrajšani oz. kakor koli zlorabljeni za varstvo svojih pravic, skrbi pritožbena komisija. Dijaki ali njihovi zakoniti zastopniki lahko (starši, skrbniki, …) glede ocen, kazni ali opravičevanja (neopravičevanja) izostankov vložijo pritožbo.

O pritožbi odloča v rokih, zapisanih v pravilnikih (Pravilnik o hišnem redu, Pravilnik o ocenjevanju) s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh članov, tako, da se pritožbi ugodi in akt o izreku vzgojnega ukrepa razveljavi ali pritožbi ugodi in odloči, da se postopek vzgojnega ukrepanja ponovi in o vzgojnem ukrepu ponovno odloči, ali pa pritožbo kot neutemeljeno zavrne. Odločitev pritožbene komisije oziroma sveta šole je dokončna.

Člani komisije za ugovore zoper nepravilnosti v hišnem redu tvorijo tudi komisijo za ugovore zoper ocene. Komisija ima tri člane, od katerih vsaj eden ni strokovni delavec šole.

Člani za šolsko leto 2018/19 bodo: Erika Pevnik, Darija Katanec, Danilo Mori (zunanji član).

 

SVET STARŠEV

Svet staršev in Svet zavoda

Starši s svojimi otroki so naši najpomembnejši partnerji, ki nam omogočajo delo in hkrati »držijo ogledalo« našemu delovanju. Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka, je v šoli zelo pomemben organ, ko gre za reševanje problemov mnogih projektov ter pridobivanje povratnih informacij o delovanju šole, tako za uporabnike kot tudi ponudnike izobraževanja.

 

Svet zavoda je krovni organ ŠCSG. 16 članov sveta, sestavljenega iz predstavnikov družbenega okolja, staršev, dijakov, študentov in zaposlenih, ima naslednje naloge: predlagajo nadstandardne programe, dajejo soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, dajejo predloge programa šole v Letnem delovnem načrtu, razpravljajo o poročilih ravnatelja glede vzgojno-izobraževalne problematike, obravnavajo pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, volijo predstavnike v Svet zavoda, opravljajo druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

ČLANI SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

 

Razred

Ime in priimek, občina

1. a

Franci Tomše, Ljubljana

1. b

Galina Žvikart, Šmartno pri Slovenj Gradcu

1. d

Janez Gavez, Topolšica

2. a

Ksenija Uršej,  Šmartno pri Slovenj Gradcu

2. b

Zofija Mager, Dravograd

2.d

Maša Gradišnik, Prevalje

3. a

Emira Grabus, Slovenj Gradec

3. b

Mojca Grabner, Slovenj Gradec

4. a

Nevenka Brezovnik, Dravograd

4 .b

Janja Pungartnik, Šmartno pri Slovenj Gradcu

1. c

Marko Tripunovič, Prevalje

2. c

Nataša Kanovnik Naglič, Šmartno pri Slovenj Gradcu

3. c

Suzana Skornšek, Velenje

1. e

Fehima Dekanović, Mežica

2. e

Helena Konečnik Nikolič,  Šmartno pri Slovenj Gradcu

 

Člani Sveta zavoda

Marko Tripunović

Janja Šetina (učitelji)

KNJIŽNICA
Zuhra Horvat 02 88 46 546
Uradne ure

Pon., Tor., Sre.: 07:45 – 13:45 in Čet., Pet.: 12.00-13.45

Malica: 9.30-10.00

V času izrednih razmer gradiva naročajte na e-mail knjižnica@sc-sg.si ali pokličite.
Gradivo vračajte na balkon v avli šole za datumom, ki je napisan na listu.

V knjižnico ne vstopajte, tudi če je odklenjena, odgovorila bom na vsako elektronsko pošto.

Ker internet in druge tehnologije k sreči še niso izpodrinile šolskih knjig, ima Šolski center knjižnico, znotraj katerih deluje učbeniški sklad, katerega rast vzpodbuja Ministrstvo za šolstvo, kulturo in šport ter so vanj vključeni vsi letniki zdravstvenih programov. S tem je omogočena uporaba učbenikov ob plačilu izposojnine, ki znaša največ tretjino maloprodajne cene učbenikov. V sklad bodo vključeni le učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole. Na koncu šolskega leta bodo dijaki vrnili izposojene učbenike ali pa jih po želji obdržali proti plačilu razlike do polne cene novih učbenikov. Ravnatelj bo lahko s pisnim sklepom, v skladu s Pravilnikom o upravljanju šolskih učbeniških skladov, določil tiste dijakinje in dijake, ki bodo zaradi utemeljenih razlogov delno ali v celoti oproščeni plačila izposojnine. Knjižničarka Zuhra Horvat bo na matični šoli skrbela, da bo izposoja knjig tekla nemoteno od ponedeljka do petka.


Komplet učbenikov za šolsko leto 2022-23 (1. – 4. letnik)

VLOGA ZA BREZPLAČNO ALI SUBVENCIONIRANO IZPOSOJO UČBENIKOV 2022-2023


POIŠČITE V NAŠI KNJIŽNICI

ŠOLSKI KOLEDAR

Podrobnejša navodila o šolskem koledarju za srednje šole ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

 

2022

četrtek

1. 9.

ZAČETEK POUKA

ponedeljek – petek

31. 10.  –  4. 11.

JESENSKE POČITNICE

petek

23. 12.

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

torek-petek

27. 12. –  30. 12.

NOVOLETNE POČITNICE

                              2023

 

 

petek

13. 1.*

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

ponedeljek – petek

30. 1. – 3. 2.

ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČINE KOČEVJE), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE

ponedeljek – petek

6. 2. – 10. 2.

ZIMSKE POČITNICE ZA DIJAKE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, PRIMORSKO- NOTRANJSKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: KOČEVJE

 

petek

3. 2.

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM NA ŠOLAH Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, PRIMORSKO- NOTRANJSKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: KOČEVJE

torek

7. 2.

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM NA ŠOLAH Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČINE KOČEVJE), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE

sreda – sreda

1. 2. – 1. 3.

ZIMSKI IZPITNI ROK

petek – sobota

17. 2. – 18. 2.

INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE 

petek

28. 4.

PRVOMAJSKE POČITNICE

petek

19. 5.

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE

 

ponedeljek

22. 5.

RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNE LETNIKE

torek- petek

23. 5. – 26. 5.

PRIPRAVA NA SM, PM, ZI

torek – četrtek

23. 5. –  25. 5.

IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE  ZA ZAKLJUČNE LETNIKE (PREDMETNI IZPITI)

četrtek

25. 5.

ZAČETEK IZPITNEGA ROKA ZA OPRAVLJANJE IZPITOV V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU ZA ZAKLJUČNE LETNIKE (DOPOLNILNI IN POPRAVNI IZPITI)

četrtek

22. 6.

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE

petek

23. 6.

PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA ZA OSTALE LETNIKE TER RAZDELITEV SPRIČEVAL

ponedeljek

26. 6.**

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

ponedeljek – četrtek

26. 6. – 31. 8.

POLETNE POČITNICE

sreda- sreda

16. 8. – 27. 9**.

JESENSKI IZPITNI ROK

 

Dostopnost